Cit pro sebe

Zralost – krása – moudrost

Stárneme a zrajeme do moudré ženy?

Stár­ne­me a zra­je­me do moud­ré ženy? Nebo jenom stár­ne­me a trpk­ne­me? Věřte mi, ne­jed­ná se pouze o hru se slovy. Pokud pře­ta­ví­me svůj ne­ú­spěch v při­je­tí a po­zná­ní, že ne ná­ho­dou se nám věci dějí, ale že mají pro nás hlu­bo­ký smysl, tak krok za kro­kem zra­je­me do své moud­ros­ti. Pře­káž­ky vždy při­ná­še­jí něco no­vé­ho. Stár­nu­tí au­to­ma­tic­ky ne­při­ná­ší moud­rost. Moud­rost je pře­ta­ve­ná zku­še­nost v při­je­tí. Každá si­tu­a­ce nás něco o sobě učí. Pře­de­vším nás učí las­ka­vos­ti k sobě, při­je­tí sama sebe se vším všudy, s klady i zá­po­ry. Učí nás vidět svou vnitř­ní osob­ní krásu a sílu, své ne­vy­u­ži­té schop­nos­ti.

Umím vás pro­vést vaší krizí, vaším pro­blé­mem. Náš život se obykle začne měnit mezi 40.- 50. rokem a vět­ši­nou pro­ží­vá­me mnoho změn. Často je náš život již plně vy­tvo­řen a my se tak po­tře­bu­je­me do­stat do da­ších fází na­še­ho bytí.
Víc se za­bý­vá­me smys­lem ži­vo­ta. Nebo pro co bu­de­me dál žít po naší pa­de­sát­ce…

Časem mů­že­te pře­ta­vit svůj pro­blém v pří­nos, v lásku k sobě a ve vděč­nost k ži­vo­tu ta­ko­vé­mu, jaký je. V nej­vyš­ší po­zná­ní ži­vo­ta.
Cílem ce­lé­ho pro­ce­su je po­stup­ně uvi­dět svůj pro­blém jako be­ne­fit pro svůj život. Exis­tu­je zde jeden ne­zbyt­ný před­po­klad z Vaší stra­ny – ocho­ta opus­tit pro­blém a hle­dat cestu ven. Bez této ocho­ty nejsme schop­ni nic udě­lat.

Jaké jsou obvyklé kroky

V rozhovoru Vám nabídnu jiný pohled na danou věc. Jiný pohled umožní uvidět, kudy vede cesta ven, neboť se často pohybujeme v kruhu naší mysli. Aby se věci udály jinak, potřebujeme udělat jiné kroky. Pracuji formou mentoringu – napomáhám lépe poznat sebe sama, svůj potenciál, schopnosti. Náš vztah je založen na předávání zkušeností, znalostí i intuice. Používám např. RUŠ terapii, přijetí skutečnosti, uklidnění mysli, vypuštění emocí pomocí dechu, meditace. Naučím vás pustit do sebe živou tvořivou energii a opustit tzv. těžkou energii ze svého těla. Pracovat se živly v sobě.    

Masáž nejenom uvolní napětí a bolest, ale navrací nás zpět do našeho těla. Možná to zní zvláštně, ale velice často někde nejsme ukotveni sami v sobě. Masáž dobíjí energii a přináší spokojenost být ve svém těle a životě. Sjednocuje všechny části těla. Prožíváme jiný rozměr vnímání sebe.

Co vás může dále podpořit

Přechodové rituály

PŘECHODOVÉ RITUÁLY POMÁHAJÍ:
– Uzavřít jednotlivé životní fáze (i zpětně)
– Přejít do další fáze života
– Vyhojit zranění, ke kterým během jednotlivých fází života došlo

Důstojným uzavřením jednotlivých životních fází jsme schopny vytvářet lepší, zdravé a vyrovnanější vztahy samy se sebou, s druhými lidmi, s partnerem, rodiči, dětmi, autoritami, se světem kolem nás. Zážitkem přechodových rituálů prožijeme návrat úcty a respektu přirozenému ženství a ženské zralosti u sebe samé.

PŘÍKLADY RITUÁLŮ, KTERÉ DĚLÁM:
– Předporodní rituál
– Ukončení menstruace a přivítání přechodu
– Vstup do 50. roku života
– Vstup do 60. roku života
– Vstup do další dekády
– Rozvod, rozchod

Sdílecí Ženské kruhy

Zů­sta­lo nám totiž za­ta­je­no, že síla ženy s věkem a se zku­še­nost­mi roste. Vše, co každá hle­dá­me venku a u dru­hých, máme v sobě. Jsou to naše po­kla­dy, naše vnitř­ní síla, oheň na­še­ho ži­vo­ta. Nám ženám je by­tost­ně vlast­ní pri­már­ní síla v život. Sta­že­ním své ener­gie opět k sobě se vy­ži­ví­me. Těch míst, kde nám vázne naše ener­gie, je řada, a je za nimi mnoho na­šich obav, stra­chů „co kdyby“.

Je nád­her­né zažít svou vlast­ní sílu ži­vo­ta. Zažít svou prav­du ne­svá­za­nou s žád­ný­mi kdyby, ani s boji, roz­hod­ně stojí za to. Ob­je­ví se nám nová kva­li­ta ži­vo­ta. Naše vnitř­ní krása, naše moud­rost se vy­svo­bo­dí a vy­stou­pí ven. Ukáží se v naší tváři, těle, i když máme plno vrá­sek i še­di­ny. Je až s po­di­vem, jak potom naše vnitř­ní krása při­ta­hu­je druhé, děti, muže i ženy. To spo­leč­né pro nás ženy zů­stá­vá – každá z nás jsme tvo­ři­tel­kou ži­vo­ta. Máme při­ro­ze­nou schop­nost měnit to, co už ži­vo­tu ne­slou­ží. Vše se nám lépe daří, pokud jed­ná­me samy se sebou s lás­kou, s citem, kdy se oceňujeme za každý malý krů­ček. Ne­da­ří se nám, stár­ne­me a vad­ne­me, když jsme se sebou věčně ne­spo­ko­je­né. 

Být sama sebou, to je ten krás­ný i ná­roč­ný pro­ces vlast­ní­ho zrání. Na svůj pro­ces zrání nejsme samy. Mů­že­me se v něm vzá­jem­ně pod­po­ro­vat, in­spi­ro­vat, po­má­hat, chá­pat se. Ale pro­jít bra­nou své zku­še­nos­ti musím vždy sama. Druhé ženy nás in­spi­ru­jí, že to jde. Někde už pro­šly. Někde, kde to mám já ještě před sebou. K tomu slou­ží Sdí­le­cí kruhy žen a in­di­vi­du­ál­ní roz­ho­vo­ry.

Příroda a pohyb

Sběr bylin. Kurzy jed­lých ple­ve­lů na ta­lí­ři. Me­di­ta­ce chůzí v pří­ro­dě.

Cesta moudré královny ke kráse vědmy

Pro­jde­me jed­not­li­vé fáze ženy. Za­čne­me dív­kou, mla­dou ženou, mat­kou, přes ženu zra­lou schop­nou se pře­ro­dit v krá­lov­nu a časem i v moud­rou sta­rou ženu. Na­po­mo­hou nám při­tom jed­not­li­vé ar­che­ty­py: Panna, Mi­len­ka, Matka, Ča­ro­děj­ka, Krá­lov­na a Vědma. Všech­ny se po­stup­ně pro­po­jí s naším osob­ním pří­bě­hem.

Pro­po­je­ním, vlast­ně zvě­do­mě­ním, fází ženy po­cho­pí­me vý­ho­dy své žen­ské cyk­lič­nos­ti, jak na úrov­ni těla (zejmé­na men­stru­a­ce, vztah k tělu), tak i v ob­las­ti pra­cov­ní, part­ner­ské, ro­din­né, spo­le­čen­ské. Jed­not­li­vé naše ži­vot­ní etapy se za­čnou pro­po­jo­vat ve smys­lu­pl­ný celek. Uvi­dí­me svůj život v sou­vis­los­ti. Za­čne­me se na něj dívat jako na ob­rov­skou pří­le­ži­tost k na­še­mu růstu pro­střed­nic­tvím na­šich darů a vlast­ní in­di­vi­du­ál­ní krásy.

Pro­jde­me cyk­lem ži­vo­ta za do­pro­vo­du ri­tu­á­lů, po­mo­cí sdí­le­ní, po­hy­bu, do­te­ků. Pře­sta­ne­me se obá­vat změn, které po­ci­ťu­je­me na těle i na duši. Dojde tak k při­ro­ze­ným lé­či­vým uvě­do­mě­ním a vy­zdra­vě­ním. Uvi­dí­me smysl toho, co se děje. Je šance při­jmout svůj život se vším, co při­ná­ší, a pus­tit to, co už dávno ne­po­tře­bu­je­me.

NEVÁHEJTE MNE KONTAKTOVAT POKUD VÁS NĚCO ZAJÍMÁ A POTŘEBUJETE SE NA NĚCO ZEPTAT!
DOTAZY A OBJEDNÁVKY: TEL. 721 734 816 EMAIL: veravackarova@centrum.cz

Hodnocení klientů

Cesta za zralostí, krásou a moudrosí v dojmech mých klientů

Já jsem se cítila dobře, cítila jsem podporu

a oceňuji že jste úplně v pohodě do toho programu zapojily i podporu v mé aktuální situaci, i když to nebylo původní téma. Děkuji moc. Jídlo bylo dobré, čajíky taky. Jablka skvělá;))

Serafina
říjen 2023
Díky, že to děláte!

Už teď to u nás s maminkou pracuje, od loňského termínu si na sebe děláme víc času a víc spolu mluvíme…

Markéta
říjen 2023
Psychická bolest po ztrátě blízkého člověka

K Věře mne přivedla fyzická i psychická bolest po ztrátě blízkého člověka. Ta odstartovala řetězec reakcí a otevřela staré rány z dětství, o kterých jsem ani nevěděla, že ve mne stále jsou. Věra mi pomohla srovnat se s přítomností a uzavřít minulost, kterou jsem v sobě potřebovala vyřešit, abych mohla opět volně dýchat. Citlivě mne provedla vyčištěním vztahu s otcem, který mne dlouho tížil. Po sezením se cítím lehká a vyrovnaná a mám radost, že ten pocit stále trvá. Děkuji Věro.

Naďa
březen 2022
Předala jsem kontakt na tebe celé řadě žen,

které tě potřebovaly, samozřejmě ne u všech vím, jestli se k tobě nakonec dostaly nebo ne. 

Ráda bych, abys věděla, že to, že za tebou mohu poslat kamarádky nebo i jen „náhodně“ potkané ženy, které ve mne vzbudí pocit, že tě potkat potřebují, beru samo o sobě jako velmi pozitivní fakt ve svém životě a to, že tě znám a žes mě s láskou a péčí provedla těhotenstvím s Jindřichem a pak mě jemně ale pevně vyvedla ze spletitých spárů smutku po jeho příchodu na svět, beru jako jeden z velkých životních darů a pokud můžeš nějaké ženě pomoci jen ze setiny tolik, jako mně, je předat kontakt to nejmenší.

Natka
říjen 2020
Vlastně jsem je nemohla chtít ani po sobě

Ahoj Věro,

tím, že jsem přijmula, jaké konkrétní věci jsem od mámy nedostala a odpustila ji, se mi hodně ulevilo. Vlastně jsem je nemohla chtít ani po sobě. Trpěla jsem úzkostma, které z tohoto pramenily, ale teď jsem se v noci probudila a bušení srdce od úzkosti se velmi zmírnilo. Pořád zjišťuju a doufám, že ještě zjišťovat budu, čeho všeho se to v mém životě týká. 

Děkuju.

Jana S.
leden 2018
Přechodový rituál Hany

Zeptá li se mě dnes někdo na nejkrásnější den v Životě , vyskočí mi den 50.narozenin.

Zpočátku jsem se jich tak bála, že jsem nechtěla oslavu, nic. Strčit hlavu do písku……

6 měsíců před narozeninami , sedíc v kvetoucí zahradě, ale něco uvnitř vysvobozeně zajásalo ….. chtěla bych přechodový rituál…….

Už v tu chvíli jsem ucítila volnost…… nemusím něco schovávat …. naopak… oslavím život , pozvu své blízké ženy a oslavíme život ženy…….

Začala jsem hledat ženu, která by Rituál vedla a našla okamžitě. Bez zaváhání  duše zavolala : Tahle !……. a seznámila jsem se s Věrou.

Každý náš rozhovor zůstal v mé duši napořád…….  s Věrou cítím “ slyším tě, přijímám te takovou, jaká jsi, sdílím, že to, co prožíváš, znám…. důvěřuji životu ….. „

Popravdě…… očekávala bych, že vyprávění o rituálu bude  zářivé. Ne, nebylo to tak.

Procházela jsem jednotlivé desítky života a uvědomovala si tíhu, tolik tíhy……. beton……. nechtělo se mi mluvit, zdálo se mi, že se nehodí při oslavě mluvit o takové tíze ……

A o to raději jsem řekla mladším ženám to dnes  díky tomu všemu cítím ….. „budte sami sebou , jste vpořádku takové, jaké jste “ . Možná se ta slova dnes už všude píšou, ale já jsem tohle objevovala dlouho a těžce ….. o to víc mi ted ta slova letí ze srdce……  

Po projití do 5.dekády cítilo moje tělo úlevu , betonové obruče praskají ….. a na prahu padesátky tančím……  ( z kruhu žen se v tu chvíli ozývá……. jé, já se těším, až mi bude padesát 🙂 )

Cítím slzy vděku, že jsem došla sem , že jsem svůj dosavadní život zvládla . Je mi i smutno , tolik těžkého …… ale tak to bylo …a já to zvládla…….

Věrka mě vyzývá, at si tu chvíli užiju, ale že až budu chtít, mohu vědomě vykročit dál……. asi mám trochu obavu, ale není jiná cesta ….. nabírám sílu ve svém těle a jdu a těším se ….

Večer oslavu završuje můj milovaný tanec…….. a dostávám nejkrásnější dárek a odpoved, zda můj dosavadní život byl dobrý …… Autistický syn štastně bubnuje s kapelou a starší, který to všechno vymyslel a zorganizoval , sedí a dojetím pláče ……. a já sedám k němu s štěstím brečím taky…….  

Mám tak úžasné dva syny ……  jsem štastná žena……..

Hanka
29. 12. 2016