Cit pro sebe

Kraniosakrální biodynamika

vnitř­ní lé­či­vé síly

Kra­ni­o­sa­král­ní bi­o­dy­na­mi­ka je uni­kát­ní tech­ni­ka, kde do­chá­zí zklid­ně­ním k na­po­je­ní na zdra­ví, které ak­ti­vu­je naše vnitř­ní lé­či­vé síly. Zdra­ví je silou, díky které jsme tu. Je silou, která stojí za naším růs­tem a vý­vo­jem už od oka­mži­ku po­če­tí a po­stup­ně se vy­ví­jí­me fy­zic­ky i psy­chic­ky.

Zdraví je nám vrozené

Dokud jsme na­ži­vu, jsou síly zdra­ví v čin­nos­ti a udr­žu­jí náš život. Není třeba přes­ně di­a­gnos­ti­ko­vat pro­blém, ale pe­čo­vat o sebe jako o člo­vě­ka. Máme spous­tu in­for­ma­cí o ne­mo­cech, ale ne o zdra­ví, o ži­vo­tě. Vnitř­ní klid a zdra­ví jsou naším při­ro­ze­ným a vro­ze­ným sta­vem. Na to jsme v tom našem věč­ném shonu nějak po­za­po­mně­li.

Co můžete čekat?

Na počátku sdělíte své nepohody se zdravím. Nemusí vás vůbec nic bolet a můžete rovněž přijít.  Jinak terapie, ošetření, probíhá v tichu na lehátku a v oblečení. Během celé doby se orientujeme na zdraví, nikoliv na nemoc. Neboť zdraví je stále přítomno. Dojde ke zklidnění celého těla, celého našeho systému. Uklidní se přetížené nervy, svalová soustava, emoce. Mozkomíšní mok, který proplouvá celým naším tělem a propojuje nás od hlavy až k patě, se srovná. 
 
Nastane propojení s vnitřními ozdravnými procesy. Aktivují se vlastní zdroje síly a zdraví. Můžeme vnímat své tělo, bolesti obvykle ustoupí. Nastoupí pocity svěžesti, klidu, propojenosti se s sebou, se životem, s vesmírem. Vnímáme své tělo. Duše dostane prostor.  Terapii je vhodné 3x – 10x opakovat, aby došlo k ukotvení. Podle potřeb klienta někdy požívám kraniosakrální biodynamiku i v závěru aromaterapeutické masáže. 

Ná­vrat je vždy možný

Pojď­me spolu ob­je­vo­vat, pro­ží­vat klid a zdra­ví. Mám dobré vý­sled­ky i u žen, které si přály otě­hot­nět či před po­ro­dem, s ma­lý­mi dětmi apod.

Dárkový poukaz
Na ošetření kraniosakrální biodynamikou

Klidem se spojíte se zdravím, s Vaší vlastní léčivou silou. Termíny objednávejte telefonicky. Platnost poukazu 3 měsíce od zakoupení.

NEVÁHEJTE MNE KONTAKTOVAT POKUD VÁS NĚCO ZAJÍMÁ A POTŘEBUJETE SE NA NĚCO ZEPTAT!
DOTAZY A OBJEDNÁVKY: TEL. 721 734 816 EMAIL: veravackarova@centrum.cz

Objednávám dárkový poukaz na služby