Kraniosakrální biodynamika

vnitř­ní lé­či­vé síly

Kra­ni­o­sa­král­ní bi­o­dy­na­mi­ka je uni­kát­ní tech­ni­ka, kde do­chá­zí zklid­ně­ním k na­po­je­ní na zdra­ví, které ak­ti­vu­je naše vnitř­ní lé­či­vé síly. Zdra­ví je silou, díky které jsme tu. Je silou, která stojí za naším růs­tem a vý­vo­jem už od oka­mži­ku po­če­tí a po­stup­ně se vy­ví­jí­me fy­zic­ky i psy­chic­ky.

Zdraví je nám vrozené

Dokud jsme na­ži­vu, jsou síly zdra­ví v čin­nos­ti a udr­žu­jí náš život. Není třeba přes­ně di­a­gnos­ti­ko­vat pro­blém, ale pe­čo­vat o sebe jako o člo­vě­ka. Máme spous­tu in­for­ma­cí o ne­mo­cech, ale ne o zdra­ví, o ži­vo­tě. Vnitř­ní klid a zdra­ví jsou naším při­ro­ze­ným a vro­ze­ným sta­vem. Na to jsme v tom našem věč­ném shonu nějak po­za­po­mně­li.

Ná­vrat je vždy možný

Pojď­me spolu ob­je­vo­vat, pro­ží­vat klid a zdra­ví. Mám dobré vý­sled­ky i u žen, které si přály otě­hot­nět či před po­ro­dem, s ma­lý­mi dětmi apod.

NEVÁHEJTE MNE KONTAKTOVAT POKUD VÁS NĚCO ZAJÍMÁ A POTŘEBUJETE SE NA NĚCO ZEPTAT!
DOTAZY A OBJEDNÁVKY: TEL. 721 734 816 EMAIL: veravackarova@centrum.cz