Cit pro sebe

Pro těhotné

Těhotenství, porod, poporodní péče

Pomáhám ženám, aby zesílily ve své nezaměnitelné ženské roli, citlivosti k sobě, ve své vnitřní síle a důvěře v život. Masáže a konzultace přispějí k obnově toku vlastní životní energie, které jsou mnohdy někde potlačené. 

Z mých mnohaletých zkušeností (18 let) kombinace shiatsu a aromaterapie si jí užívají těhotné ženy po celou dobu svého těhotenství. Obzvlášť blahodárná je ve vysokém stupni těhotenství, včetně období těsně před porodem. Mnohdy přicházejí ženy těsně před porodem, 38. – 40. týden těhotenství, zejména, když jim „hrozí“ vyvolání porodu nebo císařský řez. Po rozhovoru se obvykle podaří najít, z čeho je žena vystresovaná, a tím si někde blokuje spontánní porod. Následující masáž ženu zcela uvolní, uklidní a posílí důvěru v sebe samotnou. Fyzické uvolnění a oddání se sobě je pevným krokem ke spontánnímu porodu.

Servis pro těhotné:

Masáže

Aby naše tělo bylo pevné a vláč­né, po­tře­bu­je nejen pohyb, ale i relax. Zhru­ba stej­ný čas. Je to úplně stej­né jako náš ná­dech a vý­dech. Vět­ši­nou naše sval­stvo po­tře­bu­je spíš uvol­nit než po­sí­lit. Aro­ma­te­ra­pie je uni­kát­ní tech­ni­ka, která spo­ju­je vůně a dotek. Vy­so­ce účin­né spo­je­ní: éte­ric­ké oleje, la­dič­ky a dotek jsem si za léta své praxe ne­sčet­ně­krát ově­ři­la. Tato krá­lov­ská tro­ji­ce vede k vlast­ní fy­zic­ké i psy­chic­ké rov­no­vá­ze přes uvol­ně­ní, uklid­ně­ní a emo­ci­o­nál­ní vý­ži­vu. Zá­ro­veň k od­cho­du ne­pří­jem­ných bo­les­tí. Dotek je zá­sad­ní v našem emo­ci­o­nál­ním vy­ži­ve­ní. Zejmé­na v sou­čas­né bez­kon­takt­ní a bez­do­ty­ko­vé době. 

Individuální porodní oleje

Individuální příprava porodních olejů. Po­po­rod­ní oleje na svi­nu­tí dě­lo­hy, olej na po­po­rod­ní zra­ně­ní. Směs éte­ric­kých olejů v bio rost­lin­ném oleji na uleh­če­ní bo­les­ti­vé­ho svi­no­vá­ní dě­lo­hy pro ženy po 2. a dal­ším dí­tě­ti. Vtí­rá­me do bři­cha a ma­sí­ro­vat bři­cho. Směs pod­po­ru­je za­vi­no­vá­ní dě­lo­hy, uklidňuje bo­les­ti­vé stahy dě­lo­hy.

„Úprava“ držení těla

„Úpra­va“ dr­že­ní těla podle SM sys­té­mu MUDr. Smíš­ka. Me­to­da „SM sys­tém“ ne­bo­li „Sta­bi­li­zač­ní a Mo­bi­li­zač­ní Sys­tém“ se opírá o 39let po­stup­né­ho vý­vo­je a 34 let kli­nic­kých zku­še­nos­tí s tímto cvi­če­ním u pa­ci­en­tů s bo­lest­mi pá­te­ře v be­der­ní, hrud­ní i krční ob­las­ti, u pa­ci­en­tů s akut­ním vý­hře­zem plo­tén­ky a u skoliózy.

Konstruktivní rozhovory

Je dů­le­ži­té při­jmout své obavy, stra­chy. Jsou totiž brá­nou uvol­ně­ní a tím pádem i vol­né­ho, spon­tán­ní­ho po­ro­du. Kon­struk­tiv­ní roz­ho­vo­ry jemně, ale učin­ně ote­ví­ra­jí té­ma­ta sta­že­ná oba­va­mi a stra­chem a po­stup­ně je na­pl­nu­jí uvě­do­mě­ním, novým po­hle­dem, kli­dem a se­be­dů­vě­rou.

Předporodní rituál

Ri­tu­ál je ma­gic­ký pře­chod od ně­če­ho někam. Ob­vykle pro­bí­há v pro­stře­dí, které si žena sama vy­be­re. Může si po­zvat své pří­tel­ky­ně, ně­ko­ho z ro­di­ny, po­rod­ní asi­s­tent­ku, dulu, své spří­z­ně­né duše. Žena opouš­tí svou „vnitř­ní dívku“ a proměňuje se v matku. Při­je­tí, pod­dá­ní se, uvol­ně­ní, pouš­tě­ní pro­bí­há přes osla­vu, sdí­le­ní, ope­čo­vá­ní ženy-ro­dič­ky. Sdí­le­ní žen v kruhu je ne­smír­ně po­si­lu­jí­cí pro sa­mot­nou ro­dič­ku i pro ostat­ní ženy. Je­di­ně ženy si mohou dát vzá­jem­nou dů­vě­ru a vzá­jem­ně se vy­ži­vit.

Rituál přivítání dítěte

Ri­tu­ál při­ví­tá­ní dí­tě­te v ro­din­ném kruhu a ve vaší spo­leč­nos­ti přá­tel. Ri­tu­ál na­po­má­há stme­le­ní celé ro­di­ny. Na­po­má­há pro­po­je­ní roz­díl­ných ge­ne­rač­ních pří­stu­pů k ži­vo­tu. Sou­čas­ný ži­vot­ní pří­stup mla­dých lidí se ne vždy se­tká­vá s po­cho­pe­ním ro­di­čů. Při­ví­tá­ní ma­lé­ho člo­vě­ka do ro­di­ny a do šir­ší­ho spo­le­čen­ství ote­ví­rá dí­tě­ti nový vě­do­mý pro­stor v mysli ro­di­čů pro jeho život. Sou­čás­tí ri­tu­ál­ní­ho ob­řa­du je pro­po­je­ní párů i s dětmi z před­cho­zích vzta­hů.

přijetí ženské rodové linie

Ak­cepta­ce, při­je­tí a vy­čiš­tě­ní žen­ské ro­do­vé linie: Jedná se o při­je­tí vlast­ní­ho po­ro­du, spolu s vy­čiš­tě­ním = uklid­ně­ním vzta­hu s vlast­ní mat­kou, pří­pad­ně ba­bič­kou, sestrou, tetou.

Partnerské masáže

Part­ner­ská masáž skvě­le fun­gu­je u tě­hot­ných žen a je­jich mužů. Uvol­ní se zejmé­na před­po­rod­ní na­pě­tí i po­po­rod­ní únava u obou. Na kurzu Part­ner­ských ma­sá­ží Vám ukáži, jak si mů­že­te jed­no­du­še ule­vit v ro­di­ně, když je part­ner / part­ner­ka, una­ve­ný / una­ve­ná, když jste pře­pra­co­va­ní nebo se ne­cí­tí­te dobře. Na­u­čí­te se jed­no­du­ché a funkč­ní po­stu­py, které mů­že­te ihned apli­ko­vat bez vy­hle­dá­ní od­bor­ní­ka. Bu­de­te vědět, jakým způ­so­bem a kde se part­ne­ra do­tý­kat. Zís­ká­te vlast­ní zku­še­nost, a tak na­bu­de­te vlast­ní jis­to­ty ma­sáž­ní­ho kon­tak­tu. Je dobré si masáž vzá­jem­ně vra­cet – tím na­stá­vá spo­lu­prá­ce part­ne­rů v praxi.

Mohu přijít i k vám domů

Mohu při­jít i k vám domů a po­mo­ci při ošet­ře­ní jizev po ope­ra­cích, včet­ně cí­sař­ské­ho řezu. Díky velmi jem­ným ma­sá­žím spolu s oleji a la­dič­ka­mi se jizvy, dě­lo­ha a celé bři­cho mno­hem lépe a rych­le­ji hojí. Bu­de­te opět cítit své bři­cho. Ne­do­chá­zí ke srůstům.

NEVÁHEJTE MNE KONTAKTOVAT POKUD VÁS NĚCO ZAJÍMÁ A POTŘEBUJETE SE NA NĚCO ZEPTAT!
DOTAZY A OBJEDNÁVKY: TEL. 721 734 816 EMAIL: veravackarova@centrum.cz

Hodnocení klientek

Nejkrásnější odměny, které mi mohou přijít od „mých“ těhotných žen.

Dobrý den, tak je synek na světě!

Bez vyvolávání! Děkuji mnohokrát! Tentokrát to nabralo po masáži rychlý spád! Večer se mi rozjely kontrakce a začala se uvolňovat hlenová zátka.

Annička přišla asi 3 týdny před termíny. Postupně se uvolňovala z napětí – aby nejdříve dítě donosila do termínu a potom aby zase v termínu porodila… 

Anna P.
20. 11. 2023
Dobrý den, Věro, plánovala jsem si, jak k Vám zajdu na masáž tento týden...

avšak minulý týden, konkrétně 22.7. mi v noci praskla voda a Eliáš se narodil před osmou ráno, takže mé obavy z přenášení se nakonec nenaplnily. Ani tak přístup na Bulovce, nakonec byli všichni od porodu až po propuštění z nemocnice úžasní, takový přístup ke mně jako k člověku jsem ve zdravotnictví nikdy nezažila. 

Váš hojící olej je skvělý, rána se krásně zatahuje, co mi včera řekl doktor. I já se s ní cítím o poznání lépe.

Masáž těhotných již tedy nestihnu, nicméně bych ráda někdy později zašla na nějakou jinou, kterou nabízíte na webu, už nyní se těším. 

Mějte se krásně a ještě jednou děkuji za olej i krátké popovídání cestou na metro.  

Andrea
srpen 2021
Dobrý den Věro, děkuji vám ještě jednou za vše

Ráno mi dorazila sms zpráva od mladé ženy, která nakonec porodila přirozené místo naplánované indukce. Přšla ke mně už těsně před naplánovaným termínem…

„Dobrý den Věro, děkuji vám ještě jednou za vše. Krásně jste mne odblokovala a dnes si můj chlapeček našel cestu sám v 5.30. Byl to krásný, rychlý přirozený porod jen s aistentkou, doktorka ani stihla přijít.“

Mám radost. Život se nedá zastavit, i když nás omezuje kde kdo…. Krásný den nám všem. 

Monika
20. 3. 2021
Boží zázrak, nemohu jinak nazvat narozené dítě.

Masírovala jsem matku před porodem, pak i pár dní po porodu. Žena, která se odhodlala rodit doma s porodní asistentkou a dulou. Toužila po klidu, mít čas a prostor pro sebe a pro dítě. První porod proběhl v porodnici, žádný zásadní průšvih. Nyní jenom chtěla něco jemnějšího, bezpečnějšího pro sebe a pro maličkou. A tak se stalo. 

Pro mne bylo nádherné zažít energii silné lásky mámy i Boží přítomnosti. Soulad. Tiché štěstí tryskalo z obou. Z ženy, sem tam, slzy vděku. 

Ženy, které jsou schopné překročit svoje stíny, svoje strachy, mají můj hluboký respekt.  

P.S. i muži je překračují :-). V tomto příběhu manžel nakonec přijal volbu své ženy, pomáhal se synkem a se zázemím. Přestřihl pupečník…  I on má můj obdiv. 

Eva J
19. 1. 2021
Věro, máte dar ulevit tělu, ale především duši.

Postavila jste mě mému strachu a já si vybrala jak s ním naložit. Splnila jsem si sen o porodu v bezpečí a klidu domova a jsem šťastná. 

Stejně tak má novorozená dcerka, můj syn a muž. Poporodní masáž pak odplavila mé další obavy a pomohla k rychlejší regeneraci.  Děkuji a těším se na další návštěvu.  A’ propos olejíčky jsou geniální. 

Eva
18. 1. 2021
Tak se narodila. Přišla na svět doma.

Její maminka přišla ke mně ve 40.týdnu těhotenství. Už se trošku začínala plašit, aby stihla porodit do “ termínu 42. +2.  „

Podařilo se mi jí získat, že času máme ještě dost. První masáž byla docela dřina. Druhá už běžela hlaďounce i díky tomu, že si žena uvědomila něco ze svých brzdících vnitřních programů. Maličkou v břiše tentokrát prosila, ať ještě chvilku posečká, ať ještě stihne druhou masáž. 

Vyslyšela její přání a narodila se hned druhý den. Na svět vyplula spokojená maličká Budha. 

Petra
listopad 2020