Cit pro sebe

Masáže

Masáže pro ženy a pro muže

Aby naše tělo bylo pevné a vláč­né, po­tře­bu­je nejen pohyb, ale i relax. Zhru­ba stej­ný čas. Je to úplně stej­né jako náš ná­dech a vý­dech. Vět­ši­nou naše sval­stvo po­tře­bu­je spíš uvol­nit než po­sí­lit. Aro­ma­te­ra­pie je uni­kát­ní tech­ni­ka, která spo­ju­je vůně a dotek. Vy­so­ce účin­né spo­je­ní: éte­ric­ké oleje, la­dič­ky a dotek jsem si za léta své praxe ne­sčet­ně­krát ově­ři­la. Tato krá­lov­ská tro­ji­ce vede k vlast­ní fy­zic­ké i psy­chic­ké rov­no­vá­ze přes uvol­ně­ní, uklid­ně­ní a emo­ci­o­nál­ní vý­ži­vu. Zá­ro­veň k od­cho­du ne­pří­jem­ných bo­les­tí. 

Dotek je zá­sad­ní v našem emo­ci­o­nál­ním vy­ži­ve­ní. Zejmé­na v sou­čas­né bez­kon­takt­ní a bez­do­ty­ko­vé době. Zá­pla­va kaž­do­den­ní­ho stre­su rodí pro­blémy s men­stru­a­cí, s otě­hot­ně­ním, bo­les­tí hlavy, krku, ti­ni­tu, tr­nu­tí v pa­žích, v no­hách, v prs­tech kon­če­tin, za­tuh­lé až ne­hyb­né části pá­te­ře, ošet­ře­ní po úra­zech, po zá­ně­tech mo­čo­vé­ho mě­chý­ře, po ope­ra­cích dě­lo­hy, vý­hře­zy plo­té­nek a další.  Zde mám velmi dobré vý­sled­ky se zlep­še­ním stavu, včet­ně uvol­ně­ní a při­je­tí ná­roč­ných si­tu­a­cí jako smrt v ro­di­ně, po­trat, šo­ko­vé si­tu­a­ce spo­je­né např. s roz­cho­dem, s ne­mo­cí, s ukon­če­ním za­měst­ná­ní, ro­din­né kom­pli­ka­ce a mnoho dal­ší­ho.

Jak často potřebujete přijít?

Jak často po­tře­bu­je­te při­jít, aby bo­les­ti­vý pro­blém ode­šel? Ob­vykle po­sta­čí 3 – 4 ma­sá­že, ná­vštěvy v krat­ších ter­mí­nech (v roz­me­zí 7 až 10 dnů) na zpro­voz­ně­ní ome­ze­né hyb­nos­ti a bo­les­ti­vos­ti. Do­mlu­va na dal­ších ná­vště­vách je už v del­ším in­ter­va­lu. Pro­vá­zím s lás­kou a po­cho­pe­ním…

Nabízím

Aromaterapeutické masáže

In­di­vi­du­ál­ně vy­tvo­ře­ná směs bio rost­lin­né­ho a éte­ric­ké­ho oleje. Směs je ori­gi­nál­ně při­pra­ve­na pro kaž­dé­ho kli­en­ta. Krás­ně voní a při­ná­ší mi­mo­řád­nou péči o kůži, spolu s cel­ko­vým fy­zic­kým a psy­chic­kým uvol­ně­ním. Při ma­sá­ži také po­ží­vám la­dič­ky (tzv. fo­no­fo­ré­za, ne­bo­li tónová aku­punk­tu­ra) na aku­punk­tur­ních bo­dech či ener­ge­tic­kých dra­hách, me­ri­di­á­nech. Zvuk la­dič­ky jemně roz­vibru­je tkáň a tím dojde k uvol­ně­ní tkáně a ob­no­ve­né­mu toku ener­gie, krve, lymfy. Tělo se stává opět pruž­něj­ší, na­bi­té, op­ti­mis­tic­ké. Cel­ko­vě je masáž velmi pří­jem­ná, ne­in­vaz­ní, osvě­žu­jí­cí, na­bí­je­jí­cí, bo­lest či pro­blém mizí.

Kombinace aromaterapeutické a shiatsu masáže

Je mi­mo­řád­ně vhod­ná a účin­ná pro tě­hot­né i ve vy­so­kém stá­diu tě­ho­ten­ství – masáž pro­bí­há na zemi, na po­ho­dl­ném fu­to­nu. Je vhod­ná i pro ty, co se ne­ra­di „tísní“ na lůžku. Kom­bi­na­ce ori­gi­nál­ní vonné ole­jo­vé směsi a shi­at­su ma­sá­že od­st­raňuje zejmé­na bo­les­ti krční, hrud­ní a be­der­ní pá­te­ře. Při­ná­ší uvol­ně­ní ramen, paží, ze kte­rých zpra­vi­dla vy­chá­ze­jí bo­les­ti hlavy či špat­ná hyb­nost prstů a zá­pěs­tí na rukou. Pro­blémy v be­der­ní ob­las­ti se často pro­je­vu­jí jako otek­lé nohy, bo­les­ti v kříži, bo­les­ti­vá men­stru­a­ce, bo­les­ti v pod­břiš­ku. Tě­ho­ten­ská masáž při­ne­se tě­hot­né ženě vý­raz­nou úlevu psy­chic­kou a fy­zic­kou. Žena se uvol­ní, vy­dech­ne. Lépe na­va­zu­je vnitř­ní vztah sama se sebou a svým dí­tě­tem. Masáž spolu s éte­ric­ký­mi oleji na­po­má­há zmen­še­ní otoků těla, včet­ně nohou.

Shiatsu masáž

Shi­at­su masáž v do­slov­ném pře­kla­du zna­me­ná tlak prstů. Patří mezi ja­pon­ské ma­sáž­ní tech­ni­ky, kde se pra­cu­je s ener­ge­tic­ký­mi dra­ha­mi, me­ri­di­á­ny. Masáž se pro­vá­dí přes volné ob­le­če­ní na zemi, na fu­to­nu. Jemně se pro­ta­hu­jí kon­če­ti­ny a další svaly těla. Jem­ným tla­kem dlaní a prstů, někdy i po­mo­cí tóno­vých la­di­ček, se uvádí do po­hy­bu ener­gie v me­ri­di­á­nech, a tak se po­zvol­na na­vo­dí ener­ge­tic­ká rov­no­vá­ha těla. Masáž opět vý­raz­ně po­zi­tiv­ně ovlivňuje fy­zic­kou i psy­chic­kou strán­ku kli­en­ta.

Partnerské masáže

Part­ner­ská masáž skvě­le fun­gu­je u tě­hot­ných žen a je­jich mužů. Uvol­ní se zejmé­na před­po­rod­ní na­pě­tí i po­po­rod­ní únava u obou. Na kurzu Part­ner­ských ma­sá­ží Vám ukáži, jak si mů­že­te jed­no­du­še ule­vit v ro­di­ně, když je part­ner / part­ner­ka, una­ve­ný / una­ve­ná, když jste pře­pra­co­va­ní nebo se ne­cí­tí­te dobře. Na­u­čí­te se jed­no­du­ché a funkč­ní po­stu­py, které mů­že­te ihned apli­ko­vat bez vy­hle­dá­ní od­bor­ní­ka. Bu­de­te vědět, jakým způ­so­bem a kde se part­ne­ra do­tý­kat. Zís­ká­te vlast­ní zku­še­nost, a tak na­bu­de­te vlast­ní jis­to­ty ma­sáž­ní­ho kon­tak­tu. Je dobré si masáž vzá­jem­ně vra­cet – tím na­stá­vá spo­lu­prá­ce part­ne­rů v praxi.

Kraniosakrální biodynamika

O ob­je­vo­vá­ní vnitř­ní­ho klidu a zdra­ví při pře­čtě­te na stra­ně vě­no­va­né celé Kra­ni­o­sa­král­ní dy­na­mi­ce: zde.

Mohu přijít i k vám domů

Mohu při­jít i k vám domů a po­mo­ci při ošet­ře­ní jizev po ope­ra­cích, včet­ně cí­sař­ské­ho řezu. Díky velmi jem­ným ma­sá­žím spolu s oleji a la­dič­ka­mi se jizvy, dě­lo­ha a celé bři­cho mno­hem lépe a rych­le­ji hojí. Bu­de­te opět cítit své bři­cho. Ne­do­chá­zí ke srůstům v břiše. Jsem vy­ško­le­ná ma­sér­ka ve zdra­vot­nic­tví.

Všech­ny ma­sá­že, ošet­ře­ní jsou sa­mo­zřej­mě vhod­né pro všech­ny vě­ko­vé sku­pi­ny, jak pro ženy, tak i pro muže.

Dárkový poukaz
Darujte masáž

Darujte dobré pocity ze sebe sama. Darujte Cit pro sebe. Termíny objednávejte telefonicky. Platnost poukazu 3 měsíce od zakoupení.

NEVÁHEJTE MNE KONTAKTOVAT POKUD VÁS NĚCO ZAJÍMÁ A POTŘEBUJETE SE NA NĚCO ZEPTAT!
DOTAZY A OBJEDNÁVKY: TEL. 721 734 816 EMAIL: veravackarova@centrum.cz

Hodnocení klientek

Dojmy účastníků mých masáží

Po tvojí masáži se vždycky cítím sama víc u sebe

Ahoj, Věru, po tvojí masáži se vždycky cítím mnohem víc ve svém těle, sama víc u sebe. Pokud něco řeším (např. se rozhoduji mezi něčím, nebo mám spoustu nápadů aj.) a přijdu k tobě na masáž, tak po masáži většinou vím, resp. spíše cítím, co doopravdy chci, umím se pak rozhodnout nebo si vybrat z různých možností tu, kterou doopravdy chci. 
Nepozoruji mezi jednotlivými masážemi úplný rozdíl, spíš si uvědomuji, že se postupem času umím víc a víc uvolnit a užít si to.. 🙂

Veronika P.
srpen 2018
Uklidnila mě

Jo, masáž mi velmi pomohla. Uklidnila mě. 

Jana S.
srpen 2018
Masaz na me mela zase kouzelnou moc

Ahoj Verko,
masaz na me mela zase kouzelnou moc, vubec jsem se nepotrebovala skrabat na svedivych mistech a tva slova podpory me zase nabila…

Eliška
červenec 2018
Trpěla jsem úzkostma...

Ahoj Věro,
tím, že jsem přijmula, jaké konkrétní věci jsem od mámy nedostala a odpustila ji, se mi hodně ulevilo. Vlastně jsem je nemohla chtít ani po sobě. Trpěla jsem úzkostma, které z tohoto pramenily, ale teď jsem se v noci probudila a bušení srdce od úzkosti se velmi zmírnilo. Pořád zjišťuju a doufám, že ještě zjišťovat budu, čeho všeho se to v mém životě týká.
Děkuju.

Jana S.
leden 2018
Myslím na tebe s obdivem a blahořečím ti

Ahoj Věro, máš zázračné ruce. Záda vůbec nebolí. Myslím na tebe s obdivem a blahořečím ti. Večer jsem si je pěkně nahřála, hodně jsem pila a ráno jsem se probudila jako rybička. S velkými díky,

Hana
16. 5. 2016
Odcházela jsem plná energie a zdálo se mi, že mám křídla

Ladičky. Slovo, které mně zní jako rajská hudba. Pomohly mi vrátit se do života, do doby před úrazem. Při turistickém výletě jsem spadla ze skály. Naštěstí jsem neměla nic zlomeného, jen jsem byla hodně potlučená. Chodila jsem na fyzioterapii a můj stav se polehounku zlepšoval. A pak přišla Věrka s ladičkami. Je neuvěřitelně příjemné vnímat rezonující část těla, která je pod ladičkou. Přitom se bolavé místo uvolňuje a přestává bolet. Ladičky působí velmi šetrně a velmi rychle. Najednou jsem byla v pořádku. Úleva byla obrovská a okamžitá. Téměř, jako by se mi nic nestalo.

Odcházela jsem plná energie a zdálo se mi, že mám křídla, tak lehce jsem se cítila. Od té doby se chodím nabíjet, či lépe řečeno naladit vždy, když to potřebuji. Díky Věrko!!!

Jarmila Klimešová
únor 2015

Objednávám dárkový poukaz na služby